Nauczanie indywidualne PDF Drukuj

INFORMATOR PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 5 W KATOWICACH W SPRAWIE

ORZECZEŃ O POTRZEBIE NAUCZANIA INDYWIDUALNEGO

 

WSTĘP

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń
i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych w tychże poradniach, działają Zespoły Orzekające, które wydają miedzy innymi  następujące orzeczenia:

 1. 1. Orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej,
 2. 2. Orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,

ORZECZENIE O POTRZEBIE INDYWIDUALNEGO NAUCZANIA / INDYWIDUALNEGO OBOWIĄZKOWEGO ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO[1]

 1. 1. Co to jest nauczanie indywidualne?

Indywidualne nauczanie jest formą obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub realizacji obowiązku szkolnego. Indywidualne nauczanie organizuje się dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola/szkoły.

 1. 2. Dla kogo organizuje się nauczanie indywidualne?
 • Nauczaniem indywidualnym, obejmuje się dzieci i młodzież, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły/przedszkola. Może być przyznane  gdy z różnych przyczyn zdrowotnych (zły stan zdrowia fizycznego i/lub psychicznego) potwierdzonych dokumentacją lekarską,  dzieci/młodzież nie mogą uczęszczać do przedszkola/szkoły.
 • Ta forma nauczania przeznaczona jest dla dzieci/uczniów np.: poważnie chorych, z cięż­kimi urazami, po wypadkach, operacjach,  w okresach zaostrzenia objawów  w przebiegu chorób psychicznych  (depresje, fobie, psychozy, zaburzenia zachowania i emocji, inne ) itp.
 • Niepełnosprawność intelektualna, wady wzroku, słuchu - nawet poważne, a także całościowe zaburzenia rozwojowe, nie kwali­fikują dziecka do nauczania indywidualnego. Uczeń dotknięty niepełnosprawno­ścią, zagrożony niedostosowaniem społecznym -  kwalifikuje się do odpowiedniej formy kształcenia specjalnego. Uczeń dotknięty niepełnosprawno­ścią może być nauczany indywidualnie tylko ze względu na współwystępującą z niepełnosprawnością chorobę/choroby, uniemożliwiającą lub znacznie utrudniającą uczęszczanie do przedszkola/szkoły .
 • Trudności w koncentracji uwagi, zaburzenia hiperkinetyczne (ADHD) trudności w nauce, specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksja, dyskalkulia) nie są podstawą do wdrożenia nauczania indywidualnego.
 • Także ciąża i okres połogu nie jest stanem kwalifikującym uczennicę do nauczania indywidualnego,
  z wyjątkiem sytuacji gdy ciąża jest zagrożona lub współwystępują w okresie ciąży i połogu inne poważne problemy zdrowotne.
 • Orzeczenie o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydaje się na czas określony wskazany w zaświadczeniu  o stanie zdrowia dziecka wydanym przez lekarza, nie krótszym jednak niż 30 dni.

ZABURZENIA PSYCHICZNE A NAUCZANIE INDYWIDUALNE

 • Nauczanie indywidualne przeznaczone jest dla uczniów, których stan zdrowia znacznie utrudnia lub uniemożliwia chodzenie do szkoły. Każdorazowo decyzja o wdrożeniu tego typu nauczania jest dostosowywana do indywidualnej sytuacji danego dziecka. Choroby somatyczne, uniemożliwiające chodzenie do szkoły, przewlekłe leczenie wymagające częstych hospitalizacji czy rehabilitacji, są sytuacjami relatywnie prostszymi do rozstrzygnięcia. Trudniejsze są decyzje
  w przypadku zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży, zaburzenia zachowania i emocji, zaburzenia lękowe i depresyjne – znacznie utrudniają funkcjonowanie ucznia w zespole klasowym. Specyfika tych zaburzeń zawiera w sobie zaburzenia kontaktów społecznych (przekraczanie granic lub wycofanie z kontaktu) warto więc rozpatrywać w każdym przypadku, czy długofalowe efekty nauczania indywidualnego będą dla ucznia korzystne, czy będą utrwalać jego zaburzenie. Korzystnym rozwiązaniem może być wdrożenie nauczania indywidualnego jako określoną w czasie, pierwszą fazę kompleksowego leczenia.
 1. 3. Gdzie można uzyskać orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania?
 2. 4. Co jest potrzebne do uzyskania orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego?
 • Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydaje Zespół Orzekający działający przy publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, rejonowej dla przedszkola/szkoły, do której uczęszcza dziecko lub innej publicznej poradni specjalistycznej.
 • Decyzja o przyznaniu nauczania indywidualnego rozpatrywana jest przez  Zespół Orzekający wyłącznie na wniosek rodziców/prawnych opiekunów lub pełnoletniego ucznia.
 • Szkoła nie może wdrożyć nauczania indywidualnego bez  orzeczenia, nie może też sama wystąpić
  o nie. Może natomiast zaopiniować wniosek rodziców/prawnych opiekunów.

Aby wnioskować o orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania należy zgłosić się do rejonowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, umówić się na spotkanie z psychologiem/pedagogiem opiekującym się przedszkolem/szkoła do której uczęszcza dziecko.

Do uzyskania orzeczenia potrzebne są następujące dokumenty:

1)    Pisemny wniosek rodziców/prawnych opiekunów/pełnoletniego ucznia. Opiekunowie prawni muszą przedstawić postanowienie sądu potwierdzającego ich prawo do sprawowania opieki nad dzieckiem.

2)    Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka lub ucznia wydane przez lekarza specjalistę lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie dokumentacji medycznej leczenia specjalistycznego. (wzór do odebrania w Poradni lub do pobrania ze strony internetowej Poradni). W zaświadczeniu lekarz określa:

 • Przewidywany okres, nie krótszy jednak niż 30 dni, w którym stan zdrowia dziecka lub ucznia uniemożliwi lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły;
 • Rozpoznanie choroby lub innego problemu zdrowotnego wraz z oznaczeniem alfanumerycznym, zgodnym z aktualnie obowiązującą Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD),
 • Oraz wynikające z tej choroby lub innego problemu zdrowotnego ograniczenia w funkcjonowaniu dziecka lub ucznia, które uniemożliwiają lub znacznie utrudniają uczęszczanie do przedszkola lub szkoły;
 • stwierdzenie, czy stan zdrowia znacznie utrudnia, czy uniemożliwia uczęszczanie do szkoły/przedszkola;

Zaświadczenie lekarskie jest bardzo ważnym dokumentem, jest podstawą przyznania nauczania indywidualnego dlatego jego dokładne wypełnienie jest niezbędne do rzetelnego wydania orzeczenia.

3)    W przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie do wniosku wnioskodawca dołącza odrębne zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy określające możliwość dalszego kształcenia w zawodzie, w tym warunki realizacji praktycznej nauki zawodu, jeżeli zespół po zapoznaniu się z dokumentacją stwierdzi, że zaświadczenie to jest niezbędne do wydania tego orzeczenia. (wzór do odebrania w Poradni lub do pobrania ze strony internetowej Poradni).

4)    Aktualna diagnoza psychologiczna i pedagogiczna. Jeśli dziecko było wcześniej objęte takimi badaniami w innej publicznej poradni, rodzic wypełnia wniosek o przekazanie karty dziecka do tutejszej poradni. O aktualności badań i ewentualnej konieczności ich ponownego wykonania decyduje psycholog/pedagog. Jeżeli złożenie wniosku o wydanie orzeczenia było poprzedzone obserwacjami lub badaniami diagnostycznymi dziecka lub ucznia prowadzonymi przez pracowników poradni, w której działa zespół, wyniki przeprowadzonych obserwacji i badań przewodniczący zespołu dołącza do wniosku, informując o tym wnioskodawcę.

5)    Opinia o funkcjonowaniu dziecka na terenie przedszkola/szkoły, opracowana przez nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów, prowadzących zajęcia z dzieckiem lub uczniem. W celu uzyskania informacji o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka/ucznia przewodniczący zespołu może zwrócić się do właściwego dyrektora placówki z prośbą o wydanie opinii, informując o tym wnioskodawcę. O wydanie opinii może również zwrócić się wnioskodawca.

6)    Wnioskodawca dołącza do wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji
i badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich, dokumentację medyczną dotyczącą leczenia specjalistycznego oraz poprzednio wydane orzeczenia lub opinie, jeżeli takie zostały wydane.

7)    Jeżeli wnioskodawca nie dołączy do wniosku odpowiedniej dokumentacji, przewodniczący zespołu kontaktuje się z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka i przekazuje niezbędne informacje dotyczące jej uzupełnienia, w określonym terminie, nie krótszym jednak niż 14 dni.

 

 1. 5. Wydawanie orzeczeń o potrzebie nauczania indywidualnego
 • Orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego wydaje Zespół Orzekający, powoływany przez dyrektora poradni, który kieruje nim jako przewodniczący. W skład zespołu wchodzą:
 • dyrektor lub osoba wskazana przez dyrektora - jako przewodniczący zespołu
 • psycholog
 • pedagog
 • lekarz
 • inni specjaliści, jeżeli ich udział w pracach zespołu jest niezbędny.

W posiedzeniach zespołu, z głosem doradczym, mogą uczestniczyć także za zgodą rodzica dziecka lub ucznia lub za zgodą pełnoletniego ucznia:

 • · nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i  specjaliści, prowadzący zajęcia z dzieckiem lub uczniem w przedszkolu, szkole, ośrodku lub placówce,
 • · asystent nauczyciela lub osoby niebędącej nauczycielem lub asystent wychowawcy świetlicy,
 • · pomoc nauczyciela,
 • · asystent edukacji romskiej,
 • · inne osoby, w szczególności psycholog, pedagog, logopeda, lekarz lub specjalista, inni niż wymienieni wcześniej.
  • Rodzice dziecka lub ucznia lub pełnoletni uczeń mają prawo uczestniczyć w posiedzeniu zespołu
   i przedstawić swoje stanowisko.
  • W przypadku, gdy dokumentacja dziecka jest kompletna, Zespół rozpatruje wniosek  na najbliższym, wynikającym z harmonogramu posiedzeniu.
  • W przypadku braków w dokumentacji Zespół kontaktuje się z  wnioskodawcą i przekazuje  informacje dotyczące jej uzupełnienia w określonym terminie, nie krótszym jednak niż 14 dni.
  • Zespół Orzekający zbiera się według ustalonego harmonogramu, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 w Katowicach jest to 2 razy w miesiącu, w czwartki.
  • Termin zespołu ustala dyrektor Poradni. Rodzic/prawny opiekun może być obecny podczas posiedzenia Zespołu. Poradnia ma obowiązek powiadomić o terminie posiedzenia zespołu wnioskodawcę oraz wszystkie osoby, które będą brały w nim udział.
  • Orzeczenie o nauczania indywidualnego wydaje się w terminie nie dłuższym niż 14 dni, od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia lub od dnia uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dokumentacji.
  • Wydane Orzeczenie doręcza się wnioskodawcy w terminie 7 dni od dnia wydania orzeczenia. Orzeczenie wydaje się rodzicom/prawnym opiekunom dziecka lub osobom przez nich upoważnionym, bądź wysyłane jest pocztą – w zależności od preferencji zaznaczonych na wniosku o wydanie orzeczenia.
  • Orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego doręcza się wnioskodawcy w jednym egzemplarzu. Wnioskodawca może wystąpić o kopię orzeczenia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora poradni lub upoważnioną przez niego osobę.
  • Jeżeli rodzic nie zgadza się z decyzją Zespołu Orzekającego albo z treścią orzeczenia, może się odwołać do kuratora oświaty w terminie 14 dni od daty jego doręczenia. Odwołanie składa się za pośrednictwem tej samej poradni, która wydała orzeczenie.
  • W przypadku nieuwzględnienia wniosku o wydanie orzeczenia, Zespół wydaje orzeczenie o braku potrzeby indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub braku potrzeby nauczania indywidualnego.    W uzasadnieniu Zespół wskazuje fakty, które uznał za istotne w sprawie oraz przyczyny, dla których odmówił wydania  orzeczenia.
 1. 6. Możliwość przerwania lub zawieszenia nauczania indywidualnego
 • Na wniosek rodziców dziecka lub ucznia albo pełnoletniego ucznia i na podstawie dołączonego do wniosku zaświadczenia lekarskiego, z którego wynika, że stan zdrowia dziecka lub ucznia uległ czasowej poprawie i umożliwia mu uczęszczanie do przedszkola/szkoły, dyrektor zawiesza organizację nauczania indywidulanego na okres wskazany w zaświadczeniu lekarskim.
 • Na wniosek rodziców dziecka lub ucznia albo pełnoletniego ucznia i na podstawie dołączonego do wniosku zaświadczenia lekarskiego, z którego wynika, że stan zdrowia dziecka lub ucznia umożliwia mu uczęszczanie do przedszkola/szkoły, dyrektor zaprzestaje organizacji nauczania indywidulanego oraz powiadamia o tym poradnię, w której działa zespół, który wydał orzeczenie i organ prowadzący przedszkole/szkołę
 1. 7. Gdzie odbywa się nauczanie indywidualne?

Zajęcia w ramach indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu dziecka, w szczególności:

 • W domu rodzinnym,
 • Placówkach wskazanych w art. 2 pkt 5 Ustawy o systemie oświaty w tym m.in.: w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i w innych.
 1. 8. Organizacja nauczania indywidualnego
 • Nauczanie indywidualne prowadzi się na podstawie wydanego przez Poradnię orzeczenia
  o potrzebie nauczania indywidualnego
  ,
 • Decyzję w sprawie organizacji nauczania indywidualnego wydaje Dyrektor przedszkola/szkoły, do której uczęszcza dziecko/uczeń. Podstawą wydania decyzji jest wniosek rodziców i orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydane przez Zespół Orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 • Tygodniowy wymiar godzin zajęć nauczania indywidualnego ustala dyrektor przedszkola/szkoły na podstawie odrębnych przepisów.
 • Dyrektor placówki na wniosek rodzica lub pełnoletniego ucznia, za zgodą  organu prowadzącego może zwiększyć liczbę godzin dydaktycznych nauczania indywidualnego (indywidualnego przygotowania przedszkolnego) lub w przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia zmniejszyć tygodniowy wymiar zajęć.
 • Nauczanie indywidualne  nie wyklucza możliwości uczestnictwa  w zajęciach rewalidacyjnych,  różnych formach pomocy psychologiczno -pedagogicznej, w tym w zajęciach rozwijających uzdolnienia oraz  imprezach i wycieczkach szkolnych, a także zajęciach edukacyjnych realizowanych z klasą. Warunkiem jest  wskazanie takiej możliwości w orzeczeniu wydanym przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną (na podstawie zaświadczenia lekarskiego). Zajęcia te nie zaliczają się do tygodniowego wymiaru nauczania indywidualnego, przeznaczonego wyłącznie na realizację podstawy programowej.
 1. 9. Informacje dodatkowe
 • Pełnoletni uczeń samodzielnie wypełnia wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego.
 • Rodzic/opiekun prawny/pełnoletni uczeń może wziąć udział w posiedzeniu Zespołu Orzekającego
  w części dotyczącej jego dziecka.

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości i pytań prosimy o kontakt z psychologiem/pedagogiem opiekującym się placówką dziecka, który udzieli Państwu wszelkich informacji.

 


[1] Zwanym dalej nauczaniem indywidualnym.