Wczesne wspomaganie rozwoju PDF Drukuj

INFORMATOR PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 5 W KATOWICACH W SPARWIE

OPINII O POTRZEBIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

WSTĘP

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych w tychże poradniach, działają Zespoły Orzekające, które wydają następujące orzeczenia:

1. Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

OPINIA O POTRZEBIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka przysługuje na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, na podstawie art. 71b ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1943). Rozporządzenie to określa warunki organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, mającego na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, zwanego dalej „wczesnym wspomaganiem”, w tym kwalifikacje wymagane od osób prowadzących wczesne wspomaganie, a także formy współpracy z rodziną dziecka.

 

 1. 1. Na czym polega wczesne wspomaganie rozwoju dziecka?

 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania, mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego dziecka niepełnosprawnego, od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole, a także pomoc i wsparcie udzielane rodzicom i rodzinie w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem.

W zależności od zdiagnozowanych przez specjalistów deficytów rozwojowych dostosowuje się zakres oddziaływań. W ramach wczesnego wspomagania może być rozwijana: motoryka, sfera komunikacji, mowy i języka, funkcjonowanie zmysłów dziecka, operacje poznawcze, itp.

Jeżeli rodzic zauważa niepokojące sygnały w rozwoju swego dziecka, powinien zgłosić się do lekarza pediatry oraz do rejonowej publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Specjaliści (psycholog i/lub pedagog, logopeda) po dokładnym wywiadzie, obserwacji i badaniach dokonują diagnozy dziecka pod kątem jego rozwoju psychomotorycznego. Na podstawie zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka (stwierdzonej niepełnosprawności), uzyskanych wyników obserwacji i badań oraz wniosku złożonego przez rodzica/opiekuna prawnego poradnia wydaje opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i kwalifikuje (lub nie, jeżeli dziecko rozwija się prawidłowo) do zajęć w ramach wczesnego wspomagania. Reasumując: niezbędnym dokumentem do zakwalifikowania dziecka do tego typu zajęć jest opinia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Z tym dokumentem rodzic powinien zgłosić się do placówki realizującej WWR.

 1. 2. Kogo i na jakich zasadach może obejmować wczesne wspomaganie rozwoju?

 

Wczesnym wspomaganiem rozwoju może zostać objęte każde dziecko od chwili wykrycia pierwszych objawów niepełnosprawności do czasu podjęcia przez nie nauki w szkole podstawowej.

Wczesnym wspomaganiem powinny być objęte dzieci ze wszystkimi problemami rozwojowymi,
a w szczególności:

 • z deficytami ruchowymi,
 • z uszkodzonym słuchem,
 • z uszkodzonym wzrokiem,
 • z niepełnosprawnością ruchową,
 • z niepełnosprawnością intelektualną,
 • z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
 • z wolniejszym i nieharmonijnym rozwojem,
 • z opóźnionym rozwojem mowy.

Wymienione nieprawidłowości mogą występować również w postaci złożonej niepełnosprawności.

 

 1. 3. Gdzie można uzyskać opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju?

Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydaje publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – rejonowa ze względu na adres przedszkola, do którego uczęszcza dziecko. W przypadku dzieci, które nie uczęszczają do żadnej placówki edukacyjnej, rodzice powinni udać się do poradni właściwej ze względu na miejsce zamieszkania.

W przypadku dzieci niesłyszących i słabosłyszących, niewidomych i słabowidzących, z autyzmem,
w tym z zespołem Aspergera, na terenie miasta Katowice poradnią właściwą jest Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, ul. Sokolska 26.

 1. 4. Co jest potrzebne do uzyskania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju?

Aby wnioskować o wydanie opinii o wczesnego wspomagania rozwoju, należy zgłosić się do rejonowej Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, umówić się na spotkanie z psychologiem/pedagogiem opiekującym się przedszkolem, do której uczęszcza dziecko.

Do uzyskania opinii potrzebne są następujące dokumenty:

 1. Pisemny wniosek rodziców lub prawnych opiekunów o wydanie opinii. Opiekunowie prawni muszą przedstawić postanowienie sądu o ustanowieniu ich opiekunami, [wzór w sekretariacie poradni].
 2. Wnioskodawca dołącza do wniosku o wydanie orzeczenia dokumentację uzasadniającą wniosek,
  w szczególności wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji
  i badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich, dokumentację medyczną dotyczącą leczenia specjalistycznego oraz poprzednio wydane orzeczenia lub opinie, jeżeli takie zostały wydane.
 3. Aktualna diagnoza psychologiczna, pedagogiczna i ewentualnie logopedyczna. Jeśli dziecko było wcześniej objęte takimi badaniami w innej publicznej poradni, rodzic wypełnia wniosek
  o przekazanie karty dziecka do tutejszej poradni. O aktualności badań i ewentualnej konieczności ich ponownego wykonania decyduje psycholog/pedagog. Jeżeli złożenie wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii było poprzedzone obserwacjami lub badaniami diagnostycznymi dziecka lub ucznia prowadzonymi przez pracowników poradni, w której działa zespół, wyniki przeprowadzonych obserwacji i badań przewodniczący zespołu dołącza do wniosku, informując o tym wnioskodawcę.
 4. Opinia o funkcjonowaniu dziecka na terenie przedszkola. W celu uzyskania informacji o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka/ucznia przewodniczący zespołu może zwrócić się do właściwego dyrektora placówki z prośbą o wydanie opinii, informując o tym wnioskodawcę.
  O wydanie opinii może również zwrócić się wnioskodawca.
 5. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka potwierdzające zaburzenie/niepełnosprawność dziecka wydane przez lekarza specjalistę.
 6. Ewentualnie inna dokumentacja specjalistyczna (medyczna, dodatkowe wyniki badań, orzeczenie o niepełnosprawności, opinia innych specjalistów pracujących z dzieckiem, np. logopedy, fizjoterapeuty, terapeuty integracji sensorycznej).
 7. Jeżeli wnioskodawca nie dołączy do wniosku odpowiedniej dokumentacji, przewodniczący zespołu kontaktuje się z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka i przekazuje niezbędne informacje dotyczące jej uzupełnienia, w określonym terminie, nie krótszym jednak niż 14 dni.

 

 1. 5. Wydawanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

Opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydaje Zespół Orzekający, powoływany przez dyrektora poradni, który kieruje nim jako przewodniczący. W skład zespołu wchodzą:

 • dyrektor poradni lub upoważniona przez niego osoba – jako przewodniczący zespołu;
 • psycholog;
 • pedagog;
 • lekarz;
 • inni specjaliści, w szczególności posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej, jeżeli ich udział w pracach zespołu jest niezbędny.
 • W posiedzeniach zespołu, z głosem doradczym, mogą uczestniczyć także za zgodą rodzica dziecka lub ucznia lub za zgodą pełnoletniego ucznia:
  • nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i  specjaliści, prowadzący zajęcia z dzieckiem lub uczniem w przedszkolu, szkole, ośrodku lub placówce,
  • asystent nauczyciela lub osoby niebędącej nauczycielem lub asystent wychowawcy świetlicy,
  • pomoc nauczyciela,
  • asystent edukacji romskiej,
  • inne osoby, w szczególności psycholog, pedagog, logopeda, lekarz lub specjalista, inni niż wymienieni wcześniej.

Rodzice dziecka lub ucznia lub pełnoletni uczeń mają prawo uczestniczyć w posiedzeniu zespołu
i przedstawić swoje stanowisko.

Zespół Orzekający zbiera się według ustalonego harmonogramu, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 w Katowicach jest to 2 razy w miesiącu, w czwartki.

Termin zespołu ustala dyrektor Poradni. Rodzic/prawny opiekun może być obecny podczas posiedzenia Zespołu. Poradnia ma obowiązek powiadomić o terminie posiedzenia zespołu wnioskodawcę oraz wszystkie osoby, które będą brały w nim udział.

Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydaje się w terminie nie dłuższym niż 30 dni, od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia lub od dnia uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dokumentacji.

Wydaną Opinię doręcza się wnioskodawcy w terminie 7 dni od dnia wydania opinii. Opinię wydaje się rodzicom/prawnym opiekunom dziecka lub osobom przez nich upoważnionym, bądź wysyłane jest pocztą – w zależności od preferencji zaznaczonych na wniosku o wydanie opinii.

Opinie o wczesnego wspomagania rozwoju doręcza się wnioskodawcy w jednym egzemplarzu. Wnioskodawca może wystąpić o kopię opinii poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora poradni lub upoważnioną przez niego osobę.

 

 1. 6. Na jaki okres czasu wydawana jest opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju?

Opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydaje się od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. W uzasadnionych przypadkach (np. dzieci bardzo małych lub w trakcie dalszej diagnostyki) można wydać opinię na okres krótszy, np. do ukończenia 3 roku życia.

Otrzymaną opinię można zaktualizować w trakcie realizacji zajęć w przypadku zaobserwowania istotnych zmian funkcjonowania. Zespół, na wniosek wnioskodawcy, wydaje nową opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w przypadku konieczności zmiany zaleceń wskazanych w poprzedniej opinii.

 

 1. 7. Na czym polega pomoc rodzinie dziecka, któremu zostanie przyznane WWR?

 

Wczesne wspomaganie rozwoju powinno uwzględniać również środowisko rodzinne dziecka. Narodziny dziecka z niepełnosprawnością są zawsze bardzo trudnym wydarzeniem dla rodziny. Potrzebuje ona wtedy wsparcia zarówno emocjonalnego, jak również psychoedukacji - informacji i wiedzy na temat przejawianych przez dziecko problemów. Działania angażujące rodziców polegają przede wszystkim na wymianie informacji o stanie zdrowia i rozwoju dziecka, wskazywaniu mocnych stron i deficytów dziecka oraz aktywnym ich włączeniu w proces rewalidacji. Powinno udzielać się rodzinie porad nie tylko dotyczących pracy z dzieckiem, ale także organizacji warunków w środowisku domowym dostosowanych do potrzeb dziecka, wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych
i niezbędnego sprzętu. Należy jednocześnie pamiętać, iż planując działania z rodziną musimy uwzględniać jej możliwości i poziom gotowości do współpracy.

 

 1. 8. Gdzie realizuje się wczesne wspomaganie rozwoju dziecka?

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka może być realizowane w przedszkolu i w szkole podstawowej,
w tym w innych formach wychowania przedszkolnego oraz w publicznej i niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym w poradni specjalistycznej, jeżeli maja one możliwość realizacji wskazań zawartych i opinii, w szczególności dysponują środkami dydaktycznymi i sprzętem, niezbędnymi do prowadzenia wczesnego wspomagania.

W szczególnych przypadkach wspomaganie może odbywać się również w domu niepełnosprawnego dziecka, przede wszystkim przed ukończeniem 3 roku życia.

 

 1. 9. Na jakich zasadach realizowane jest  wczesne wspomaganie rozwoju dziecka?

 • Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin
  w miesiącu, w zależności od potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka.
 • Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju prowadzone są bezpłatnie.
 • Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania są prowadzone indywidualnie z dzieckiem.
 • W przypadku dzieci, które ukończyły 3 rok życia, zajęcia w ramach wczesnego wspomagania mogą być prowadzone w grupach liczących 2 lub 3 dzieci.
 • Miejsce prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania wybiera rodzic spośród placówek realizujących WWR w porozumieniu z dyrektorem placówki.
 • Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania prowadzi Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w skład którego wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi  
  o zaburzonym rozwoju psychoruchowym.

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości i pytań prosimy o kontakt z psychologiem/pedagogiem opiekującym się placówką dziecka, który udzieli Państwu wszelkich informacji.