Zadania Poradni PDF Drukuj

 

 

ZAKRES ZADAŃ PORADNI

 

 

DIAGNOZA

 

psycholodzy:

oceniają rozwój intelektualny, percepcję wzrokową, słuchową, sprawność motoryczną oraz lateralizację; badają zdolności specjalne, osobowość, zainteresowania, oceniają rozwój emocjonalno-społeczny, relacje rodzinne i postawy rodzicielskie.

 

pedagodzy:

oceniają gotowość do podjęcia nauki, stopień oraz zakres opanowania wiadomości i umiejętności szkolnych, technikę, tempo oraz rozumienie czytanego tekstu, poprawność ortograficzną, gramatyczną i graficzną pisanych tekstów; stwierdzają występowanie zaburzeń dyslektycznych lub ich brak; badają uzdolnienia matematyczne; pomagają w wyborze kierunku dalszego kształcenia i zawodu.

 

logopedzi:

oceniają rozwój mowy, sprawność motoryki narządów mowy, prawidłowość artykulacji; badają orientacyjnie słuch fizjologiczny i fonemowy.

 

 

TERAPIA

 

 • Opieka nad dziećmi w wieku od 0 do 3 lat.
 • Indywidualna terapia wspomagająca rozwój dzieci przedszkolnych.
 • Terapia dzieci moczących się.
 • Terapia dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi.
 • Pomoc dzieciom niepełnosprawnym.
 • Terapia logopedyczna.
 • Terapia dzieci z trudnościami w nauce.
 • Indywidualne i grupowe zajęcia dla dzieci i młodzieży z  dysleksją rozwojową.
 • Zajęcia z dziećmi uzdolnionymi (również matematycznie).
 • Indywidualne wspomaganie rozwoju młodzieży i terapia wspierająca.
 • Terapia wpierająca dla uczniów i rodziców.
 • Terapia EEG Biofeedback.

 

 

PROFILAKTYKA


 • Realizacja wojewódzkiego programu „Profilaktyka dysleksji rozwojowej” obejmującego dzieci przedszkolne i uczniów nauczania zintegrowanego.
 • Grupowe zajęcia profilaktyczne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych.
 • Przesiewowe badania logopedyczne w przedszkolach i klasach I – III.
 • Przesiewowe badania słuchu, wzroku i mowy.
 • Konsultacje logopedyczne, psychologiczne, pedagogiczne dla uczniów, nauczycieli i rodziców.
 • Warsztaty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
 • Terapia dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi.
 • Pomoc dzieciom niepełnosprawnym.
 • Terapia logopedyczna.
 • Terapia dzieci z trudnościami w nauce.
 • Indywidualne i grupowe zajęcia dla dzieci i młodzieży z dysleksją rozwojową.
 • Zajęcia z dziećmi uzdolnionymi matematycznie.
 • Indywidualne wspomaganie rozwoju młodzieży i terapia wspierająca.
 • Terapia wpierająca dla uczniów i rodziców.
 • Organizowanie na terenie Poradni „Dni Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych” (sobota, niedziela).
 • Terapia dzieci moczących się.

 

 

DORADZTWO


 • Doradztwo metodyczne dla nauczycieli.
 • Poradnictwo zawodowe – grupowe i indywidualne.
 • Zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży.
 • Zajęcia warsztatowe dla rodziców i nauczycieli.
 • Mediacje między rodzicami i dziećmi.
 • Grupa wsparcia dla pedagogów i psychologów szkolnych.
 • Dyżury w szkołach dla uczniów, nauczycieli i rodziców.
 • Doradztwo metodyczne dla młodszych stażem logopedów, pedagogów i psychologów z rejonowych placówek.
 • Praktyki dla studentów Wydziału Pedagogiki i Psychologii.