• Deklaracja dostępności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 w Katowicach

   •  

    Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5 w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 w Katowicach [www.ppp5katowice.eu]

    • Data publikacji strony internetowej: 2020-02-10
    • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-03

     

    Status pod względem zgodności z ustawą

    Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

     

    W PPP nr 5 dla strony www.ppp5katowice.eu przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że: STRONA INTERNETOWA PPP5KATOWICE.EU SPEŁNIA WYMAGANIA

     

    Treści niedostępne

    • Część filmów nie zawiera napisów dla osób głuchych,
    • Część plików nie jest dostępna cyfrowo,
    • Część publikowanych plików graficznych nie posiada opisu alternatywnego,

     

    Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

    • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-21
    • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-01-27

     

    Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

     

    Skróty klawiaturowe

    Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

    Rozmiary czcionek zastosowanych na stronie internetowej są określone w sposób względny, co pozwala na dostosowanie rozmiarów do potrzeb użytkowników. Na stronie internetowej zastosowano mechanizm stopniowego powiększania rozmiaru czcionki.

     

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    Osoba odpowiedzialna za rozpatrywanie skarg i wniosków w kwestii dostępności strony:

     

    Informacje na temat procedury opisanej w art. 18 ustawy o dostępności cyfrowej

     

    • Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu.
    • Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
    • Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu.
    • Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
    • Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.
    • Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
    • Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
    • W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

    Skargi i odwołania

    Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

    • Organ nadzorujący: Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 w Katowicach
    • Adres: 40-126 Katowice, ul. Okrzei 4 
    • E-mail: poradnia@ppp5katowice.eu
    • Telefon: 32 2035446

     

    Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

     

    Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich jest dostępna pod adresem: https://www.rpo.gov.pl/.

     

    Dostępność architektoniczna

     

    Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 5 w Katowicach przy ulicy Okrzei 4  znajduje się w dzielnicy Śródmieście miasta Katowice.

    Dojście piesze od ul. Sokolskiej i ul. Grażyńskiego. Przejścia dla pieszych przy tych ulicach, w okolicy ul. Okrzei nie posiadają sygnalizacji świetlnych i dźwiękowych.

    Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na ul. Okrzei 2 wprost wejścia do budynku mieszkalnego.

    Brak w okolicy postoju taksówek.

    Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5 w Katowicach znajduje się w budynku mieszkalnym przy ulicy Okrzei 4. Pomieszczenia poradni znajdują się na wysokim parterze i I piętrze budynku. Wejście do poradni poprzez odrębne wejście ze schodami, nie jest dostosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.  Drzwi wejściowe otwierane domofonem. Do pomieszczeń poradni na I piętrze możliwe jest dostanie się windą z półpiętra klatki schodowej budynku mieszkalnego (po wcześniejszym zgłoszeniu pracownikowi poradni). Korytarze na parterze i piętrze poradni umożliwiają wyminięcie się dwóch osób. 

    Osoby niepełnosprawne ruchowo oraz z wózkami dziecięcymi przybywające do  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 otrzymają niezbędną pomoc od pracowników Poradni.

    Sekretariat poradni znajduje się przy wejściu do Poradni po prawej stronie.

    W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz tłumacza języka migowego.

    Toaleta dla klientów poradni znajduje się na I piętrze po lewej stronie korytarza. Poradnia wyposażona jest również w przewijak, który znajduje się w toalecie dla klientów.

    Nie ma przeszkód wstępu osoby z psem asystującym.