• Informacja dla Rodziców / Klientów poradni o warunkach pracy w związku z zagrożeniem epidemicznym obowiązujących w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 w Katowicach

    1. W momencie telefonicznego umawiania wizyty rodzic zostaje poinformowany o warunkach pracy w poradni w związku z zagrożeniem epidemicznym. Niewyrażenie zgody na warunki badania, stosowanie środków ochronnych (maseczek) jest jednoznaczne z odmówieniem zgody na badanie.
    2. Pracownik pedagogiczny umawia dziecko/ucznia na wizytę telefonicznie, przeprowadzając jednocześnie wywiad epidemiologiczny i ewentualnie diagnostyczny.
    3. Rodzic zostaje poinformowany o konieczności przygotowania dziecka do spotkania na terenie poradni poprzez rozmowę z dzieckiem o badaniu i konieczności zachowania dystansu, noszenia środków ochronnych oraz pozostaniu podczas badania bez rodzica.
    4. Osoby umówione na wizytę nie przychodzą do poradni wcześniej w celu uniknięcia zbędnego czasu przebywania na terenie poradni, a jeżeli przyjdą wcześniej oczekują na zewnątrz placówki.
    5. W miarę możliwości na wizytę w poradni dziecko/uczeń zgłaszają się z jednym opiekunem.
    6. Na diagnozę przyjmowane są osoby bez obserwowanych objawów chorobowych (m.in.: kaszel, katar, gorączka), nie objęte kwarantanną, nadzorem epidemicznym (informację uzyskuje się telefonicznie w momencie umawiania na wizytę, która w miarę możliwości jest ponownie weryfikowana telefonicznie na dzień przed wyznaczonym terminem wizyty i w dniu wizyty po zgłoszeniu w poradni).
    7. Przy wejściu na teren placówki rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest do wypełnienia oświadczenia zgodnie ze stanem faktycznym, a następnie po wyrażeniu zgody w oświadczeniu, przez wyznaczonego pracownika przeprowadzany jest pomiar temperatury ciała klientom termometrem bezdotykowym lub z wykorzystaniem bramki z pomiarem temperatury. Jeżeli temperatura  będzie podwyższona (> 37,5) dziecko nie będzie badane w tym dniu, a kolejny termin będzie ustalany z diagnostą.
    8. Przed przystąpieniem do badania osoba badająca, rodzic i dziecko są zobowiązani do zdezynfekowania rąk.
    9. Badany i rodzic ma obowiązek posiadać własną maseczkę i ewentualnie rękawiczki jednorazowe. Odległość między osobą badającą, a badanym i towarzyszącymi opiekunami to minimum 1,5 metra.
    10. Dziecko umawiane na diagnozę w miarę możliwości powinno być zaopatrzone we własne przybory do pisania (ołówek, długopis, kredki), wodę do picia, chusteczki higieniczne.
    11. Dziecko umówione do badań pozostaje ze specjalistą w gabinecie. Dopuszczalna jest obecność rodzica w przypadku dzieci małych, niepełnosprawnych, niesamodzielnych, wymagających bezpośredniej obecności rodzica.
    12. Rodzic oczekuje na dziecko w miejscu wyznaczonym w poradni lub na zewnątrz poradni i w miarę możliwości przychodzi o czasie (nie wcześniej i nie później w celu uniknięcia zbędnych kontaktów z innymi dziećmi/rodzicami).
    13. Jeżeli będzie przebywał na terenie placówki dostosowuje się do wskazań pracownika dotyczących sposobu oczekiwania na dziecko.
    14. Na prośbę rodzica omówienie wyników badań z diagnostą może się odbyć poprzez środki komunikacji – telefon, mail lub inne, na które wyrazi zgodę i umówi się
     z pracownikiem.