• Orzekanie

   • Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, nasz placówka prowadzi diagnozę, a następnie opracowuje następujące orzeczenia:

    • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
    • orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
    • orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, 
    • orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

     

    Zgodnie z w/w Rozporządzeniem nasza poradnia opracowuje opinie o wczesnym wspomaganiu.

     

    W przypadku dzieci i młodzieży nieuczęszczających do przedszkola, szkoły lub ośrodka orzeczenia wydają zespoły działające w poradniach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

     

    Orzeczenia i opinie dla dzieci i uczniów niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących i z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera) wydają zespoły działające w poradniach wskazanych przez kuratora oświaty, za zgodą organów prowadzących te poradnie - na terenie Katowic jest to Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.

     

    Podstawowe informacje dotyczące procedury ubiegania się i organizowania kształcenia specjalnego:

    InformatorPPP5_Ksztalcenie_specjalne_2017.pdf

    Podstawowe informacje dotyczące procedury ubiegania sie i organizowania nauczania indywidualnego:

    InformatorPPP5_Nauczanie_indywidualne_2017.pdf

    Podstawowe informacje dotyczące wczesnego wspomagania rozwoju:

    InformatorPPP5_Wczesne_Wspomaganie_Rozwoju_2017.pdf