• Nasi pracownicy

      Psycholodzy:     oceniają rozwój intelektualny, percepcję wzrokową, słuchową, sprawność motoryczną oraz lateralizację; badają zdolności specjalne, osobowość, zainteresowania, oceniają rozwój emocjonalno-społeczny, relacje rodzinne i postawy rodzicielskie.

      Pedagodzy:        oceniają gotowość do podjęcia nauki, stopień oraz zakres opanowania wiadomości i umiejętności szkolnych, technikę, tempo oraz rozumienie czytanego tekstu, poprawność ortograficzną, gramatyczną i graficzną pisanych tekstów; stwierdzają występowanie zaburzeń dyslektycznych lub ich brak; badają uzdolnienia matematyczne; pomagają w wyborze kierunku dalszego kształcenia i zawodu.

      Logopedzi:          oceniają rozwój mowy, sprawność motoryki narządów mowy, prawidłowość artykulacji; badają orientacyjnie słuch fizjologiczny i fonemowy.