• Opiniowanie

   • Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych:

    Diagnozowanie dzieci i młodzieży jest prowadzone w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych, wyjaśnienia mechanizmów funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu.  Efektem diagnozowania jest w szczególności  wydanie opinii lub orzeczenia.

    Poradnia wydaje opinie m.in. w sprawie:

    • odroczenia rozpoczęcia przez dziecko obowiązku szkolnego
    • spełniania przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem (oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego) lub obowiązku szkolnego poza szkołą
    • zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego (dotyczy uczniów z głęboką dysleksją)
    • objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej
    • opinię o specyficznych trudnościach w uczeniu się (dysleksji)
    • dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia
    • objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia
    • udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki
    • przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej kandydata z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia
    • przyjęcia ucznia do oddziału przyspasabiającego do pracy
    • dotycząca braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych
    • objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu.
    • objęcia ucznia/wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole lub placówce