• Deklaracja dostępności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 w Katowicach

   Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5 w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 w Katowicach [www.ppp5katowice.eu]

   • Data publikacji strony internetowej: 2020-02-10
   • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-03

    

   Status pod względem zgodności z ustawą

   Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

    

   W PPP nr 5 dla strony www.ppp5katowice.eu przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że: STRONA INTERNETOWA PPP5KATOWICE.EU SPEŁNIA WYMAGANIA

    

   Treści niedostępne

   • Część filmów nie zawiera napisów dla osób głuchych,
   • Część plików nie jest dostępna cyfrowo,
   • Część publikowanych plików graficznych nie posiada opisu alternatywnego,

    

   Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

   • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-21
   • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-01-27

    

   Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

    

   Skróty klawiaturowe

   Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

   Rozmiary czcionek zastosowanych na stronie internetowej są określone w sposób względny, co pozwala na dostosowanie rozmiarów do potrzeb użytkowników. Na stronie internetowej zastosowano mechanizm stopniowego powiększania rozmiaru czcionki.

    

   Informacje zwrotne i dane kontaktowe

   Osoba odpowiedzialna za rozpatrywanie skarg i wniosków w kwestii dostępności strony:

    

   Informacje na temat procedury opisanej w art. 18 ustawy o dostępności cyfrowej

    

   • Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu.
   • Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
   • Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu.
   • Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
   • Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.
   • Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
   • Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
   • W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

   Skargi i odwołania

   Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

   • Organ nadzorujący: Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 w Katowicach
   • Adres: 40-126 Katowice, ul. Grazyńskiego 17
   • E-mail: poradnia@ppp5katowice.eu
   • Telefon: 32 2035446

    

   Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

    

   Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich jest dostępna pod adresem: https://www.rpo.gov.pl/.

    

   Dostępność architektoniczna

    

   Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 5 w Katowicach przy ulicy Grażyńskiego 17  znajduje się w dzielnicy Śródmieście miasta Katowice.

   Dojście piesze od ul. Sokolskiej i ul. Gustawa Morcinka. Przejścia dla pieszych przy tych ulicach, w okolicy ul. Grażyńskiego nie posiadają sygnalizacji świetlnych i dźwiękowych.

   Mozliwy jest także dojazd środkami komunikacji miejsckiej. W pobliżu placówki (ok. 250 m) znajduje się przystanek autobusowy (Katowice Chorzowska), gdzie kursują linie: 0, 5, 11, 27.

   Przy budynku poradni znajduje się parking. Miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się przy wejściu do budynku Poradni.

   Brak w okolicy postoju taksówek.

   Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5 w Katowicach znajduje się w budynku ulicy Grażyńskiego 17. Pomieszczenia poradni znajdują się na parterze i I piętrze budynku. Wejście do poradni jest dostosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.  Drzwi wejściowe otwierane są wideodomofonem. Do pomieszczeń poradni na I piętrze możliwe jest dostanie się windą z parteru klatki schodowej. Korytarze na parterze i piętrze poradni umożliwiają wyminięcie się dwóch osób. 

   Osoby z niepełnosprawnością ruchową oraz z wózkami dziecięcymi przybywające do  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5, w razie potrzeby, otrzymają niezbędną pomoc od pracowników Poradni.

   Sekretariat poradni znajduje się przy wejściu do Poradni po lewej stronie.

   W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz tłumacza języka migowego.

   Toalety dla klientów poradni znajdują się zarówno na parterze, jak i na I piętrze. Toaleta na parterze jest przystosowana dla osób z nepełnosprawnością ruchową. Poradnia wyposażona jest również w przewijaki, które znajdują się w toalecie na parterze i przy gabinetach diagnozy małych dzieci (na parterze, pokoje 6 i 7).

   Nie ma przeszkód wstępu osoby z psem asystującym.

  • Napisz do nas

   Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące ochrony danych osobowych w naszej placówce, wyślij do nas wiadomość używając poniższego formularza kontaktowego
   wczytywanie danych z serwera, proszę czekać