• GOTOWOŚĆ SZKOLNA 2023
     • GOTOWOŚĆ SZKOLNA 2023

      Szanowni Państwo,

      jak co roku, nasza Poradnia zaprasza rodziców wraz z dziećmi w wieku 6-7 lat (grupa "0") na badania gotowości szkolnej. Badania przeprowadzać będą doświadczeni pedagodzy, psycholodzy, a w razie potrzeby logopedzi.

      W tym roku zapraszamy w terminie: 20 - 24 marca 2023 r.

      Tymczasem, zachęcamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi gotowości szkolnej:

      Co to jest gotowość szkolna? Jakie umiejętności warunkują sukces szkolny?

      Gotowosc_szkolna.pdf

      Propozycje ćwiczeń i zabaw stymulujących rozwój funkcji istotnych w nauce szkolnej:

      CWICZENIA_USPRAWNIAJaCE.pdf

      Jak przygotować dziecko do nauki pisania - film:

      Jak ćwiczyć rękę, żeby ładnie pisać

       

    • Forum Wymiany Doświadczeń
     • Forum Wymiany Doświadczeń

      W dniu 11.01.2023r. odbyło się kolejne spotkanie

      Forum Wymiany Doświadczeń Doradców Zawodowych Miasta Katowice.

      Spotkanie było poświęcone wykorzystaniu grywalizacji w doradztwie zawodowym.
      Spotkanie jest kontynuacją działań z poprzedniego roku i jest niewątpliwą okazją do budowania sieci współpracy.

      W bieżącym roku szkolnym pragniemy zrealizować projekt z wykorzystaniem gry dla uczniów miasta Katowice.
      Na spotkaniu pojawiła się wirtualnie autorka gry Anna Rduch, która jest inspiracją naszych działań.

      Przypominamy, iż spotkania są zorganizowane w ramach Forum Wymiany Doświadczeń, które działa od 2017 roku. Jednym z głównych celów działalności Forum jest integracja środowiska związanego z doradztwem edukacyjno-zawodowym placówek z rejonu Katowic, prowadzenie wspólnych projektów, przedsięwzięć, popularyzowanie wiedzy z dziedziny doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz wymiana doświadczeń i informacji pomiędzy instytucjami zajmującymi się doradztwem zawodowym. Aktywność instytucji zrzeszonych na jednej platformie współdziałania daje możliwość większego wsparcia uczniów i ich rodziców.

      Forum Wymiany Doświadczeń pozostaje otwarte, a jej członkowie gorąco zapraszają. Członkiem może zostać każda instytucja, która zamierza uczestniczyć
      w działaniach podejmowanych przez Forum.

      Fotorelacja: Forum_Wymiany_Doswiadczen_2023.pdf

       

      ORGANIZATOR SPOTKAŃ:

      Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 5

      ul. Okrzei 4

      40–126 Katowice

      Telefon: 32 203 54 46

      Adres mailowy do kontaktu w sprawie

      Forum Wymiany Doświadczeń Doradców Zawodowych Miasta Katowice:

      misztal.wieslawa@ppp5katowice.eu

       

    • WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE PO POWROCIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ
     • WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE PO POWROCIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

      W związku z powrotem uczniów do szkół i placówek, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5 w Katowicach zaplanowała realizację działań w celu zapewnienia wsparcia dla uczniów, rodziców i nauczycieli naszych rejonowych placówek.

      Zespół zadaniowy ds. wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego środowiska szkolnego po powrocie do szkoły, powołany przez dyrektora opracował Program wsparcia w w.w. zakresie. Program powstał w oparciu o aktualną analizę potrzeb diagnozowanych na bieżąco przez poradnię oraz na podstawie informacji przekazanych pracownikom Poradni przez szkoły, w okresie 21-28.05.br., dotyczące diagnozowanych potrzeb w trzech obszarach (uczniowie, rodzice, nauczyciele). Celem działań programu poza bezpośrednim wsparciem w szkołach (zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami) jest również dostarczenie narzędzi do przeprowadzenia zajęć reintegracyjnych, a także prezentacja oferty  skierowanej do rodziców i nauczycieli dotyczącej możliwości udzielania wsparcia. 

      Poniżej prezentujemy linki do opracowanych narzędzi interaktywnych, które opracował zespół poradni:

      Padlet „Integracja”:  INTEGRACJA (padlet.com)

      Padlet „Emocje”:   EMOCJE (padlet.com)

      Opracowane Padlety zawierają gotowe do pobrania i wykorzystania mi.in:

      • scenariusze zajęć,
      • propozycje ćwiczeń, gier i zabaw dostosowane do różnych grup wiekowych,
      • karty pracy,
      • filmy, prezentacje
      • materiały informacyjne i wspierające dla rodziców i nauczycieli,
      • propozycje webinariów i szkoleń.

       

       

      Ponadto zachęcamy doradców zawodowych do zapoznania się z nowopowstałym: Blog spot Forum Wymiany Doświadczeń Doradców Zawodowych Miasta Katowice: https://forumdoradcowzawodowychkatowice.blogspot.com/

      Wszystkie bieżące informacje wraz z linkami dostępu do spotkań dla nauczycieli/ rodziców będziemy umieszczać na naszej stronie internetowej: www.ppp5katowice.eu

      Zachęcamy również do udziału w nowych formach wsparcia:

      Jednocześnie przypominamy, że w razie pytań lub pojawiających się potrzeb bezpośredniego wsparcia przez pracowników poradni w Państwa placówkach, prosimy o bezpośredni kontakt mailowy lub telefoniczny z opiekunami Państwa placówek z ramienia poradni, celem ustalenia szczegółowych form, terminów i możliwości wsparcia ze strony poradni.

    • ORGANIZACJA PRACY PPP-5
     • ORGANIZACJA PRACY PPP-5

      Najważniejsze Informacje dot. organizacji Pracy PPP nr 5 w Katowicach w okresie epidemii COVID-19

      1. W związku z aktualną organizacją pracy poradni, klienci zostają zapoznani z obowiązującymi procedurami korzystania z usług za pośrednictwem strony www (szczegółowe informacje dot. diagnozy znajdują się w zakładce "Strefa rodzica" - najczęściej zadawane pytania), informacji wywieszonych na terenie placówki oraz  rozmów telefonicznych z pracownikami.
      2. Wszelkie dokumenty można dostarczać do poradni osobiście (po wcześniejszym telefonicznym umówieniu), jak również można nadal dostarczać pocztą elektroniczną, tradycyjną lub pozostawić w skrzynce pocztowej przed wejściem do poradni. 
      3. W momencie telefonicznego umawiania wizyty rodzic zostaje poinformowany o warunkach pracy w poradni w związku z zagrożeniem epidemicznym. Niewyrażenie zgody na warunki badania, stosowanie środków ochronnych (maseczek/przyłbic) jest jednoznaczne z odmówieniem zgody na badanie.
      4. Pracownik pedagogiczny umawia dziecko/ucznia na wizytę telefonicznie, przeprowadzając jednocześnie wywiad epidemiologiczny i ewentualnie diagnostyczny, który potem rodzic/opiekun prawny dziecka podpisuje podczas wizyty.
      5. Rodzic zostaje poinformowany o konieczności przygotowania dziecka do spotkania na terenie poradni poprzez rozmowę z dzieckiem o badaniu i konieczności zachowania dystansu, noszenia środków ochronnych oraz pozostaniu podczas badania bez rodzica.
      6. W miarę możliwości na wizytę w poradni dziecko/uczeń zgłąsza się z jednym opiekunem.
      7. Osoby umówione na wizytę zgłaszają się do poradni punktualnie na wyznaczoną godzinę, nie przychodzą wcześniej w celu uniknięcia zbędnego czasu przebywania na terenie poradni, a jeżeli przyjdą wcześniej oczekują na zewnątrz placówki.
      8. Na diagnozę przyjmowane są osoby bez obserwowanych objawów chorobowych, nie objęte kwarantanną, nadzorem epidemicznym (informację uzyskuje się telefonicznie w momencie umawiania na wizytę, która jest ponownie weryfikowana telefonicznie na dzień przed wyznaczonym terminem wizyty).
      9. Badany oraz rodzic/prawny opiekun, ma obowiązek posiadania własnych środków ochrony osobistej w postaci: maseczek i rękawiczek jednorazowych. Odległość między osobą badającą, a badanym i towarzyszącymi opiekunami to minimum 1,5 metra.
      10. Dziecko umawiane na diagnozę, w miarę możliwość,  powinno być zaopatrzone we własne przybory do pisania (ołówek, długopis, kredki lub inne wskazane przez umawiającego wizytę specjalistę), wodę do picia, chusteczki higieniczne.
      11. Przy wejściu na teren placówki, rodzic/prawny opiekun/pracownik placówki opiekuńczo-wychowawczej zobowiązany jest do wypełnienia oświadczenia zgodnie ze stanem faktycznym (treść oświadczeń znajduje się w zakładce "Strefa rodzica" - dokumenty do pobrania). Następnie, za zgodą, przez wyznaczonego pracownika przeprowadzany jest pomiar temperatury ciała klientom termometrem bezdotykowym. 
      12. Przed przystąpieniem do badania, osoba badająca, rodzic/opiekun i dziecko są zobowiązani do zdezynfekowania rąk.
      13. Dziecko umówione do badań pozostaje ze specjalistą w gabinecie. Dopuszczalna jest obecność rodzica/prawnego opiekuna/opiekuna pow w przypadku dzieci małych, niepełnosprawnych, niesamodzielnych, wymagających bezpośredniej obecności  opiekuna.
      14. Rodzic/opiekun oczekuje na dziecko w miejscu wyznaczonym w poradni lub na zewnątrz poradni.
      15. Jeżeli Rodzic/Opiekun będzie przebywał na terenie placówki dostosowuje się do wskazań pracownika dotyczących sposobu oczekiwania na dziecko.
      16. Wywiad, omówienie wyników badania z rodzicami/prawnymi opiekunami w miarę mozliwości prowadzone są telefonicznie lub online.

       

      Bardzo prosimy o wyrozumiałość

      Dyrektor PPP nr 5

       

      REKOMENDACJE MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ

      dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z przypadkami zachorowań na koronawirusa

      https://www.gov.pl/web/edukacja/rekomendacje-ministra-edukacji-narodowej-dla-dyrektorow-przedszkoli-szkol-i-placowek-oswiatowych

      Bieżące informacje i komunikaty

      Przypominamy, że na stronach Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego znajdują się aktualne informacje na temat koronawirusa. Zachęcamy do ich odwiedzania:

      Infolinia Ministerstwa Zdrowia

      W przypadku dodatkowych wątpliwości zadzwoń na infolinię Ministerstwa Zdrowia lub poinformuj o jej działaniu innych – tel. 800 190 590 (czynna całodobowo)