• INFORMATOR PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 5 W KATOWICACH

    W SPRAWIE ORZECZEŃ

    O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

     

    WSTĘP

    Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń
    i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych w tychże poradniach, działają Zespoły Orzekające, które wydają następujące orzeczenia:

    1. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Orzeczenia wydaje się uczniom:
     • z niepełnosprawnością intelektualną, (w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym)
     • niesłyszącym i słabo słyszącym
     • niewidzącym i słabo widzącym
     • z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera
     • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją
     • z niepełnosprawnością sprzężoną
    2.  Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym i niedostosowanej  społecznie wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,

     

    ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

    Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydawane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną jest zupełnie innym dokumentem niż orzeczenie o niepełnosprawności, wydawane przez Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

    W Polsce obowiązuje podwójny system orzekania o niepełnosprawności dzieci.

    1. Orzeczenia o niepełnosprawności wydane przez Miejskie Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności nie mają przełożenia na edukację (oprócz rekrutacji do przedszkoli), dają zupełnie inne uprawnienia, np. możliwość uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych współfinansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, prawo do skorzystania z ulgi na przejazdy czy ulgi rehabilitacyjnej w rozliczeniu PIT.
    2. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną uprawniają dziecko do korzystania w placówce oświatowej z rozwiązań przewidzianych dla uczniów niepełnosprawnych. 

    Sytuacja podwójnego orzecznictwa jest niekorzystna dla dzieci i ich rodziców. Wprowadza zamieszanie, bo niektóre dzieci uznane za niepełnosprawne przez Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności nie kwalifikują się do orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – dotyczy to w szczególności dzieci
    z chorobami przewlekłymi (schorzenia metaboliczne, genetyczne, układu pokarmowego, oddechowego i in.).
    Z kolei dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim mogą otrzymać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, ale nie orzeczenie o niepełnosprawności.

    1. Gdzie można uzyskać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego?

    Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – rejonowa ze względu na adres przedszkola/szkoły, do której uczęszcza dziecko. W przypadku dzieci, które nie uczęszczają do żadnej placówki edukacyjnej, rodzice powinni udać się do poradni właściwej ze względu na miejsce zamieszkania.

    W przypadku dzieci niesłyszących i słabosłyszących, niewidomych i słabowidzących, z autyzmem, w tym
    z zespołem Aspergera, na terenie miasta Katowice poradnią właściwą jest Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, ul. Sokolska 26.

    1. Co jest potrzebne do uzyskania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego?

    Aby wnioskować o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, należy zgłosić się do rejonowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, umówić się na spotkanie z psychologiem/pedagogiem opiekującym się przedszkolem/szkołą, do której uczęszcza dziecko.

    Do uzyskania orzeczenia potrzebne są następujące dokumenty:

    1. Pisemny wniosek rodziców lub prawnych opiekunów o wydanie orzeczenia. Opiekunowie prawni muszą przedstawić postanowienie sądu o ustanowieniu ich opiekunami.
    2. Aktualna diagnoza psychologiczna i pedagogiczna. Jeśli dziecko było wcześniej objęte takimi badaniami w innej poradni, rodzic wypełnia wniosek o przekazanie karty dziecka do tutejszej poradni.
     O aktualności badań i ewentualnej konieczności ich ponownego wykonania decyduje psycholog/pedagog.

    Jeżeli złożenie wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii było poprzedzone obserwacjami lub badaniami diagnostycznymi dziecka lub ucznia prowadzonymi przez pracowników poradni, w której działa zespół, wyniki przeprowadzonych obserwacji i badań przewodniczący zespołu dołącza do wniosku, informując
    o tym wnioskodawcę.

    1. Opinia o funkcjonowaniu dziecka na terenie przedszkola/szkoły, opracowana przez nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów, prowadzących zajęcia z dzieckiem lub uczniem.

    W celu uzyskania informacji o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka/ucznia przewodniczący zespołu może zwrócić się do właściwego dyrektora placówki z prośbą o wydanie opinii, informując
    o tym wnioskodawcę. O wydanie opinii może również zwrócić się wnioskodawca.

    1. Wnioskodawca dołącza do wniosku o wydanie orzeczenia dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji
     i badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich, dokumentację medyczną dotyczącą leczenia specjalistycznego oraz poprzednio wydane orzeczenia lub opinie, jeżeli takie zostały wydane.
    2. Jeżeli do wydania orzeczenia jest niezbędna informacja o stanie zdrowia dziecka lub ucznia, wnioskodawca dołącza do wniosku wydane przez lekarza zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka lub ucznia.
    3. Jeżeli wnioskodawca nie dołączy do wniosku odpowiedniej dokumentacji, przewodniczący zespołu kontaktuje się z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka i przekazuje niezbędne informacje dotyczące jej uzupełnienia, w określonym terminie, nie krótszym jednak niż 14 dni.

     

    1. Na jaki okres czasu wydawane jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego?

    Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje się na okres roku szkolnego, etapu edukacyjnego albo okresu kształcenia w danej szkole.

    Etapy edukacyjne w rozumieniu prawa oświatowego to:

    - edukacja przedszkolna,

    - I etap edukacyjny – edukacja wczesnoszkolna (klasy I-III szkoły podstawowej),

    - II etap edukacyjny - nauka w klasach starszych szkoły podstawowej,

    - III etap edukacyjny - szkoła ponadpodstawowa.

    Żeby uzyskać orzeczenie na kolejny etap edukacji dziecka należy zgłosić się do Poradni najlepiej
    w lutym/marcu, w roku szkolnym będącym ostatnim rokiem etapu edukacyjnego, na który zostało wydane.

    1. Wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego

    Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje Zespół Orzekający, powoływany przez dyrektora poradni, który kieruje nim jako przewodniczący. W skład zespołu wchodzą:

    • dyrektor lub osoba wskazana przez dyrektora - jako przewodniczący zespołu
    • psycholog
    • pedagog
    • lekarz – neurolog
    • inni specjaliści, w szczególności posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej, jeżeli ich udział w pracach zespołu jest niezbędny.

    W posiedzeniach zespołu, z głosem doradczym, mogą uczestniczyć także za zgodą rodzica dziecka lub ucznia lub za zgodą pełnoletniego ucznia:

    • nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i  specjaliści, prowadzący zajęcia z dzieckiem lub uczniem w przedszkolu, szkole, ośrodku lub placówce,
    • asystent nauczyciela lub osoby niebędącej nauczycielem lub asystent wychowawcy świetlicy,
    • pomoc nauczyciela,
    • asystent edukacji romskiej,
    • inne osoby, w szczególności psycholog, pedagog, logopeda, lekarz lub specjalista, inni niż wymienieni wcześniej.

    Rodzice dziecka lub ucznia lub pełnoletni uczeń mają prawo uczestniczyć w posiedzeniu zespołu
    i przedstawić swoje stanowisko.

    Zespół Orzekający zbiera się według ustalonego harmonogramu, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 w Katowicach jest to 2 razy w miesiącu, w czwartki.

    Termin zespołu ustala dyrektor Poradni. Rodzic/prawny opiekun może być obecny podczas posiedzenia Zespołu. Poradnia ma obowiązek powiadomić o terminie posiedzenia zespołu wnioskodawcę oraz wszystkie osoby, które będą brały w nim udział.

    Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje się w terminie nie dłuższym niż 30 dni, od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia lub od dnia uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dokumentacji.

    Wydane Orzeczenie doręcza się wnioskodawcy w terminie 7 dni od dnia wydania orzeczenia. Orzeczenie wydaje się rodzicom/prawnym opiekunom dziecka lub osobom przez nich upoważnionym, bądź wysyłane jest pocztą – w zależności od preferencji zaznaczonych na wniosku o wydanie orzeczenia.

    Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego doręcza się wnioskodawcy w jednym egzemplarzu. Wnioskodawca może wystąpić o kopię orzeczenia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora poradni lub upoważnioną przez niego osobę.

    Jeżeli rodzic nie zgadza się z decyzją Zespołu Orzekającego albo z treścią orzeczenia, może się odwołać do kuratora oświaty w terminie 14 dni od daty jego doręczenia. Odwołanie składa się za pośrednictwem tej samej poradni, która wydała orzeczenie.

    1. Informacje dodatkowe
    • Pełnoletni uczeń samodzielnie wypełnia wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
    • Jeżeli w związku ze zmianą okoliczności stanowiących podstawę wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ustanie potrzeba kształcenia specjalnego, Zespół, na wniosek rodziców/prawnych opiekunów, wydaje orzeczenie o braku potrzeby orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
    • W przypadku zmiany dotyczącej rodzaju i stopnia zaburzeń i odchyleń rozwojowych, wskazanych
     w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, Zespół, na wniosek rodziców/prawnych opiekunów, wydaje nowe orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, które automatycznie uchyla orzeczenie wcześniejsze. W uzasadnieniu nowego orzeczenia zespół wskazuje także na zmianę dotyczącą rodzaju
     i stopnia zaburzeń i odchyleń rozwojowych.
    • W przypadku nieuwzględnienia wniosku o wydanie orzeczenia, Zespół wydaje orzeczenie o braku potrzeby kształcenia specjalnego stwierdzające, że nie zachodzi potrzeba kształcenia specjalnego.
     W uzasadnieniu Zespół wskazuje fakty, które uznał za istotne w sprawie oraz przyczyny, dla których odmówił wydania orzeczenia.
    • W przypadku nieuwzględnienia wniosku o wydanie nowego orzeczenia, Zespół wydaje orzeczenie
     o braku potrzeby wydania nowego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. W orzeczeniu Zespół stwierdza, że nie nastąpiła zmiana dotycząca rodzaju i stopnia zaburzeń i odchyleń rozwojowych.

     

    W razie jakichkolwiek wątpliwości i pytań prosimy o kontakt z psychologiem/pedagogiem opiekującym się placówką dziecka, który udzieli Państwu wszelkich informacji.